Vedtægter

Love for Vandbygningsteknisk Selskab

§1 Selskabets navn er Vandbygningsteknisk Selskab (VBS) og dets hjem-
sted er København.

§2 Selskabets forum er for teknikere, der er beskæftiget med eller i
øvrigt interesserer sig for vandbygning. Det er selskabets formål
at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling inden for faget,
gennem erfaringsudveksling, faglig kommunikation og personlig kontakt.

§3 Optagelse af medlemmer sker ved bestyrelsens godkendelse. Adgang
til medlemskab står normalt åbent for enhver, der må antages at
ville virke for selskabets formål. Institutioner og firmaer, der
beskæftiger sig med vandbygning kan tilsvarende optages som firma-
medlemmer.

§4 Selskabet ledes af en bestyrelse på seks generalforsamlingsvalgte
medlemmer. Genvalg kan finde sted. Ved vakance supplerer bestyrelsen
sig selv indtil første ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fast-
sætter selv sin forretningsorden.

§5 Selskabets aktiviteter tilrettelægges af bestyrelsen. Møde skal af-
holdes såfremt 1/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse anmoder
herom med en motiveret dagsorden. Møder skal indkaldes med mindst 14
dages varsel direkte til medlemmerne.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes alle ulige kalenderår. Tidspunkt
og sted fastsættes af bestyrelsen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

- Beretning for de to forløbne år.
- Regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Eventuelt.

§7 Beslutning på generalforsamlinger og møder træffes ved simpelt fler-
tal af de fremmødte medlemmer.

Ændring af lovene sker ved skriftlig afstemning blandt selskabets
medlemmer og afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Firma-
medlemmer har én stemme.


Vedtaget på Vandbygningsteknisk Selskabs stiftende generalforsamling den
23. september 1971 i Dansk Ingeniørforenings lokaler.